بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

0

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی

آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می شود که دختران نوجوان با مشکلات و چالش های روان شناختی ناشی از این دوره آشنا بشوند.

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر انجام شد.

 

روش کار:این مطالعه از نوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پسآزمون همراه با گروه کنترل بود.

جامعه آماری در این مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول، منطقه ۱۵ آموزشی شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بودند

. ۳۰ نفر دانش آموز دختر به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند،

سپس به دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی تقسیم شدند.

گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۷۵ دقیقه ای مداخله آگاهی افزایی تغییرات بلوغ را آموزش دیدند.

سپس از هر دو گروه آزمون و کنترل پس آزمون گرفته شد.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (DTS) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

 

یافته ها:بررسی های آماری نشان داد:

که نتایج پژوهش، تفاوت معناداری بین نمرات تاب آوری در پیش آزمون (۰۴/۱۶ ± ۰۰/۶۷) و پس آزمون (۰۵/۱۴ ± ۹۸/۹۱) در گروه آزمایش نشان داده شد (۰۰۱/۰ = P). همچنین، تفاوت معناداری در نمرات تحمل پریشانی در پیش آزمون (۸۳/۸ ± ۴۰/۳۹) و پس آزمون (۴۲/۱۰±۹۳/۵۴) در نوجوانان دختر پس از آموزش آگاهی افزایی تغییرات بلوغ در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری وجود دارد (۰۰۰۱/۰ = P).

 

نتیجه گیری: بنابرنتایج این مطالعه آگاهی افزایی تغییرات بلوغ می تواند شیوه مناسبی برای افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر باشد.
مربیان بهداشت در مدارس از این رویکرد می توانند به درک صحیح تر و واقع بینانه تر دختران از تغییرات روان شناختی و جسمانی دوره بلوغ کمک کنند.
بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر موضوع اصلی این تحقیق بوده است که اثربخشی این بسته نیز مورد تایید قرار گرفته است .
بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ
بر تاب‌آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر

 

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختربنابر همین گزارش از خانه تاب آوری بسته آموزشی مجموعه ای جامع از توانایی ها، مجموعه مهارت ها و صلاحیت ها است که دانش و معیارهای عملکرد مورد نیاز را برای نقش های شغلی مختلف در صنایع خاص و یا موقعیت های اجتماعی و حتی خانوادگی را  تعریف می کند این بسته‌ها توسط سازمان‌های آموزشی صاحب صلاحیت تایید و ثبت‌ میشوند تا از اثربخشی آنها اطمینان به دست بیاید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.