تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

0

تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان موضوع اصلی این مقاله بوده است تاب آوری سازمانی و نقش میانجی تسهیم دانش و تحقق قرارداد روانشناختی در شهرک های صنعتی استان مازندران موضوع اصلی این مطالعه بوده است

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال با بیش از ۵۰ کارمند واقع در شهرک های صنعتی آمل، بابل و بابلسر به تعداد ۷۷ شرکت بوده است که از بین آنها ۶۴ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.

 

داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی مناسب از مدیران ارشد یا منابع انسانی شرکت ها و کارکنان بااستعداد آن ها جمع آوری گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد با تاب آوری سازمان رابطه مثبت و معناداری دارد.

همچنین فعالیت های مدیریت استعداد بر تحقق قرارداد روانشناختی استعدادها تاثیر گذاشته، تحقق قرارداد روانشناختی نیز بر تمایل استعدادها برای تسهیم دانش تاثیر مثبت دارد

 موضوع  سازمان در طی ۴۰ سال گذشته مورد توجه جدی واقع شده است است ، تحقیقات و رهبری ایدئولوژیک در مورد تاب آوری سازمانی در زمینه های مختلف انجام شده است که ۵ مرحله و دیدگاه مختلف وجود دارد، دیدگاهی دفاعی که بر جلوگیری از ضرر و حفظ ارزش متمرکز است خاتمه کلام اینکه مدیران ارشد باید سازمان را در مقابل اتفاقات ناگوار بیمه کنند و در عین حال، با شرایط سازگار شوند و تغییر کنند، قبل از اینکه با دست روی دست گذاشتن، هزینه گزافی بابت آن بپردازند.مدیران ارشد باید سازمان را در مقابل اتفاقات ناگوار بیمه کنند و در عین حال، با شرایط سازگار شوند و تغییر کنند، قبل از اینکه با دست روی دست گذاشتن، هزینه گزافی بابت آن بپردازند.

 

تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

 

تاب آوری سازمانی , تاب آوری نیروی کار ُ تاب آوری کارکنان ُ تاب آوری د رمحل کار بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری استعداد یک توانایی یا استعداد طبیعی خاص است که افراد اغلب بدون آموزش دارند.

این می تواند به اشکال مختلف مانند مهارت های ورزشی، خلاقیت هنری و همچنین هوش عمومی یا قدرت ذهنی ظاهر شود.

استعداد می تواند ذاتی باشد، بدون زحمت پدیدار شود یا از طریق یادگیری و تمرین توسعه یابد.

در محل کار، استعداد به افراد با عملکرد بالا با توانایی ها یا پتانسیل استثنایی اشاره دارد.

شناسایی استعدادها شامل شناخت مهارت ها و نقاط قوت منحصر به فردی است که می تواند به موفقیت یک فرد و اهداف کلی یک شرکت  یا سازمان کمک کند.

استعداد مفهوم پیچیده ای است که هم استعدادهای ژنتیکی و هم توانایی های اکتسابی را با هم ترکیب می کند و نقش مهمی در رشد شخصی و حرفه ای ایفا می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.