اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

پیش‌بینی اضطراب فراگیر در افراد روان‌رنجور بر مبنای تاب‌آوری

تاب آوری و اضطراب فراگیر

اضطراب یک جنبه مهم روان‌رنجوری است که ممکن است با مکانیزم‌های بالقوه‌ای مانند تاب‌آوری مرتبط باشد
سابقه و هدف: اضطراب یک جنبه مهم روان‌رنجوری است که ممکن است با مکانیزم‌های بالقوه‌ای مانند تاب‌آوری مرتبط باشد.
هدف مطالعه حاضر پیش‌بینی اضطراب فراگیر در افراد روان‌رنجور بر مبنای تاب‌آوری بود.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه در قالب طرح همبستگی و مطالعه پیش‌بینی انجام شد.
جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۸ بودند که از بین آن‌ها ۳۰۰ نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابتدا مقیاس روان‌رنجوری پرسش‌نامه شخصیتی پنج عاملی نئو، پرسش‌نامه اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران و پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون روی آن‌ها اجرا شد. سپس۷۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که نمرات بالایی در مقیاس روان‌رنجوری نئو داشتند (نمرات ۲۴و بالاتر) بررسی شدند.
یافته‌ها: تحلیل رگرسیون چندگانه هم‌زمان نشان داد مؤلفه‌های تاب‌آوری حدود ۳۱ درصد از واریانس اضطراب فراگیر افراد روان‌رنجور را پیش‌بینی کرد (۸۴۶/۵= Fو ۰۰۱/۰ >P) که باور به صلاحیت فردی، استانداردهای بالا و پایداری (با ضریب بتای ۴۶۶/۰-) و پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن (با ضریب بتای ۴۳۹/۰-) سهم منفی و معناداری در این پیش‌بینی داشتند. سایر مؤلفه‌ها سهم معناداری در آن نداشتند.
نتیجه‌گیری: تاب‌آوری به‌ویژه با اتکا به مؤلفه‌های باور به صلاحیت فردی و پذیرش مثبت تغییر، متغیر مهمی در پیش‌بینی اضطراب فراگیر افراد روان‌رنجور است که برای کاهش اضطراب آن‌ها باید مورد توجه و تقویت جدی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »