تاب آوری و تئوری انتخاب

0

تاب آوری و تئوری انتخاب

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت.

در حال حاضر دانش آموزان دوره ابتدایی با شرایط غیرمعمول ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جامعه مواجه هستند.

یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های روانی ناشی از کرونا استرس و اضطراب است.

تاب‌آوری ازجمله متغیرهایی است که افراد در زمان مواجهه با فشار روانی از آن استفاده می‌کنند.

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت.

روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت.

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شهر مشهد است.

نمونه شامل ۳۰ نفر که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.

در این تحقیق از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی سامویلز استفاده شد.

به‌منظور اجرای پژوهش، گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش نظریه انتخاب قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند.

برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

از نتایج به‌دست‌آمده می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش نظریه انتخاب می‌تواند تاب‌آوری عمومی و تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی را افزایش دهد.

یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

 

 

اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان

 

 

تاب آوری و تئوری انتخاب تاب آوری و تئوری انتخاب پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش نظریه انتخاب بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت.
تاب آوری تئوری انتخاب

 

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری نظریه انتخاب که توسط دکتر ویلیام گلسر ایجاد شده است، بر این فرضیه تکیه میزندکه افراد فقط می توانند خود را کنترل کنند و قدرت محدودی بر دیگران دارند.

این نظریه بر مسئولیت شخصی تأکید می کند و به افراد قدرت می دهد تا مالکیت انتخاب های خود را بر عهده بگیرند و از دیگران در انجام همین کار حمایت کنند.

نظریه انتخاب ابعاد پنجگانه ای که عبارتند از  بقا، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و سرگرمی  که بعنوان  انگیزه برای رفتار آدمی معرفی کرده است .

نظریه انتخاب اهمیت روابط را مورد تاکید قرار میدهد بدین معنا که روابط نافرجام و ناموفق میتواند موجب اختلال و آشفتگی روانی شود و بالعکس.

هدف تئوری انتخاب گلسر کاهش رفتارهای منفی، تقویت روابط و افزایش رضایت از زندگی با ارتقای خودآگاهی، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری موثر است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش، جایی که می‌تواند با تقویت حس تعلق، آزادی و قدرت در بین دانش‌آموزان، محیط‌های یادگیری مثبت ایجاد کند، بسیار مهم است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.