تجربه زیسته تاب آوری

در زنان با افزایش وزن

0

تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن

افزایش وزن، یکی از معضلات فزاینده جامعه کنونی و تهدید کننده وضعیت سلامت مانند، دیابت، سرطان و دیگر بیماریهای مزمن،  در سراسر جهان می‌باشد.

شیوع اضافه وزن و افزایش وزن در جهان رو به افزایش است.

با وجود پیشرفت‌های موجود در زمینه مدیریت افزایش وزن، شیوع آن افزایش فزاینده‌ای دارد و اطلاعات اندکی از تجارب روزانه این افراد در دسترس است.

هدف این مطالعه درک تجارب زیسته با افزایش وزن در زنان بود.

روش کار: در این مطالعه کیفی که با استفاده از رویکرد پدیده شناسی تفسیری انجام شد،

دوازده زن با افزایش وزن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها طی مصاحبه فردی نیمه ساختارمند و عمیق انجام شد. متن مصاحبه‌ها ضبط گردید و پس از پیاده سازی با رویکرد ون مانن(۲۰۰۶) مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: تجارب زیسته زنان با افزایش وزن در قالب درون مایه اصلی” تاب آوری” و زیر درون مایه‌های ، آرزوی تغییر، تلاش امیدوارانه و  دغدغه‌های تاب آوری مشخص گردید.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تاب آوری، عامل مهمی در تجارب زیسته زنان در تعامل با دنیای اجتماعی بود.

به عبارت دیگر، زنان برای تطابق با وضعیت‌های نامناسب از راهبردهای تاب آوری مانند کاهش وزن، افزایش فعالیت فیزیکی و ارتباط اثر بخش با دیگران استفاده می‌کردند.

پرستاران با آگاهی از مفهوم تاب آوری،  توانایی بهتری در پیشبرد سلامتی افراد با افزایش وزن  خواهند داشت.

 

 

 تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن

 

 

تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − 8 =