رابطه سبک های فرزندپروری با تاب آوری روانشناختی والدین

0

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری و تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه های سوم و چهارم ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل و والدین آنها تشکیل می داد که در سال تحصیلی ۹۴ – ۹۳ مشغول به تحصیل بودند. اطلاعات از ۱۹۶ نفر از والدین دانش آموزان که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید.

روش این پژوهش توصیفی همبستگی بود و والدین به پرسشنامه های سبکه ای فرزند پروری بامریند (۱۹۷۲)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون و مقیاس مشکلات یادگیری کلورادو پاسخ دادند.

 

یافته ها نشان داد که از میان سه سبک فرزندپروری بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکلات یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

همچنین بین تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان نیز رابطه منفی و معناداری وجود داشت و همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه و تاب آوری پیش بین معنادار مشکلات یادگیری دانش آموزان بودند.

 

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان هدف اصلی این پژوهش در تاب آوری کودکان است نتایج نشان بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکلات یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

 

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =