رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

0

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

پرستاران با استرسهای مختلف شغلی روبرو هستند که به دلیل ویژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند بصورت گوناگونی با استرس برخورد می کنند و سلامت روان آنها تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی قرار می گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران می باشد.

روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با روش تحلیل مسیر است.

۱۰۵ پرستار در بیمارستان اسفراین بطور تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه های شخصیتی نئو، تاب آوری کانر و دیویدسون و سلامت روان گلدبرگ استفاده شد. آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها:نتایج نشان داد که اثر مستقیم روان رنجورخویی (۲۸۲/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=) ، وجدان گرایی (۲۰۷/۰Beta= و ۰۰۲/۰P=) و تاب آوری (۳۹۲/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=) بر سلامت روان معنادار می باشند و سایر مسیرهای مستقیم به سلامت روان معنادار نبودند و نیز ویژگیهای شخصیتی روان رنجورخویی (۲۳۶/۰-Beta= و ۰۰۰/۰P=)، توافق جویی (۱۴۷/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=)، و تجربه پذیری (۰۴۴/۰Beta= و ۰۱۴/۰P=) از طریق تاب آوری بر سلامت روان اثر معنادار غیر مستقیم دارند.

نتیجه گیری:ویژگیهای شخصیتی علاوه بر اینکه بطور مستقیم بر سلامت روان تاثیر می گذارند،

بطور غیر مستقیم از طریق تاب آوری هم بر سلامت روان تاثیر دارد. بنابراین متغیر تاب آوری را می توان یک متغیر واسطه ای بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در نظر گرفت.

 

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

 

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

تاب‌آوری یا توانایی سازگاری مثبت با مصیبت و آسیب، یک مفهوم روان‌شناختی است که در ارتباط با پاسخ فرد به وقایع منفی زندگی و توانایی افراد برای مواجهه با چالش‌های زندگی قرار دارد. این توانایی به عنوان یک مکانیسم پیشگیری کننده در برابر بروز بیماری‌های روانی مانند افسردگی و اضطراب شناخته می‌شود

سلامت روان به رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی فرد اشاره دارد که بر نحوه تفکر، احساس و عمل او تأثیر می گذارد.

سلامت روان نقش مهمی در تعیین توانایی فرد برای رویارویی با عوامل استرس زای زندگی بر عهده دارد.

سلامت روان با انتخاب های سالم برای خود و دیگران رابطه دارد.

. مطالعات نشان داده‌اند که تاب‌آوری تأثیر قابل توجهی بر سلامت روان دارد. برخی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شامل خودبینی مثبت، انعطاف‌پذیری در مقابل چالش‌ها، حمایت اجتماعی، و هوش هیجانی است

. این توانایی به عنوان یک فاکتور محافظ در برابر استرس و ناتوانی در شرایط استرس‌زا عمل می‌کند و فرد را در برقراری تعادل زندگی-روان به کمک محافظت از سلامت روان کمک می‌کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =