رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

0

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

پرستاران با استرسهای مختلف شغلی روبرو هستند که به دلیل ویژگیهای شخصیتی متفاوتی که دارند بصورت گوناگونی با استرس برخورد می کنند و سلامت روان آنها تحت تاثیر ویژگیهای شخصیتی قرار می گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران می باشد.

روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی با روش تحلیل مسیر است.

۱۰۵ پرستار در بیمارستان اسفراین بطور تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه های شخصیتی نئو، تاب آوری کانر و دیویدسون و سلامت روان گلدبرگ استفاده شد. آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها:نتایج نشان داد که اثر مستقیم روان رنجورخویی (۲۸۲/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=) ، وجدان گرایی (۲۰۷/۰Beta= و ۰۰۲/۰P=) و تاب آوری (۳۹۲/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=) بر سلامت روان معنادار می باشند و سایر مسیرهای مستقیم به سلامت روان معنادار نبودند و نیز ویژگیهای شخصیتی روان رنجورخویی (۲۳۶/۰-Beta= و ۰۰۰/۰P=)، توافق جویی (۱۴۷/۰Beta= و ۰۰۰/۰P=)، و تجربه پذیری (۰۴۴/۰Beta= و ۰۱۴/۰P=) از طریق تاب آوری بر سلامت روان اثر معنادار غیر مستقیم دارند.

نتیجه گیری:ویژگیهای شخصیتی علاوه بر اینکه بطور مستقیم بر سلامت روان تاثیر می گذارند،

بطور غیر مستقیم از طریق تاب آوری هم بر سلامت روان تاثیر دارد. بنابراین متغیر تاب آوری را می توان یک متغیر واسطه ای بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در نظر گرفت.

 

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

 

رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان با واسطه تاب آوری در پرستاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 8 =