مقیاس کوتاه تاب آوری

0

مفیاس کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

اهداف: تاب آوری، توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به موقعیت های مشکل آفرین زندگی است.

با توجه به اهمیت تاب آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز بود.


ابزار و روش ها: در این پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشکار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتی و در رشته های مختلف که در یکی از مفاصل بدن (کمر، ران، زانو و غیره) دچار آسیب شده بودند، به طور تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

ابزار پژوهش، مفیاس فارسی نسخه کوتاه شده تاب آوری کانر- دیویدسون بود. به منظور بررسی روایی سازه مقیاس فارسی این نسخه ، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد.


یافته ها: شاخص های برازندگی به دست آمده، نشان دهنده روایی سازه و برازندگی مطلوب مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب آوری بود. همچنین همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۷۶ و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی درون طبقه ای ۰٫۷۶، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.


نتیجه گیری: مفیاس فارسی نسخه کوتاه ناب آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است

.

مقیاس کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

 

 

مقیاس کوتاه تاب آوری

آزمون روانی (psychological test)  به ابزار اندازه‌گیری عینی معیار شده‌ای  گفته میشود که برای ارزیابی یک خصوصیت یا مجموعه‌ای از خصوصیات روانی مانند هوش، شخصیت، خلاقیت، استعداد یا علایق به کار  گرفته میشود .در آزمونهای روانی معمولا دو مسئله مطرح میشود اول پایایی آزمون و پس از آن اعتبار آزمون مورد تاکید است گاهی بعضی از آزمونها از نظر پایایی یا از لحاظ اعتیار در حد پایینی هستند که میتوان این آزمون ها را بی فایده دانست .

 

مقیاس کوتاه تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده + سیزده =