مقیاس کوتاه تاب آوری

0

مفیاس کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

اهداف: تاب آوری، توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به موقعیت های مشکل آفرین زندگی است.

با توجه به اهمیت تاب آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز بود.


ابزار و روش ها: در این پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشکار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتی و در رشته های مختلف که در یکی از مفاصل بدن (کمر، ران، زانو و غیره) دچار آسیب شده بودند، به طور تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

ابزار پژوهش، مفیاس فارسی نسخه کوتاه شده تاب آوری کانر- دیویدسون بود. به منظور بررسی روایی سازه مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب آوری، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد.


یافته ها: شاخص های برازندگی به دست آمده، نشان دهنده روایی سازه و برازندگی مطلوب مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب آوری بود. همچنین همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۷۶ و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی درون طبقه ای ۰٫۷۶، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.


نتیجه گیری: مفیاس فارسی نسخه کوتاه ناب آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است

.

مقیاس کوتاه تاب آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی

 

 

مقیاس کوتاه تاب آوری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 9 =