نقش راهبردهای نه گانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

0

نقش راهبردهای نه گانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری موضوع اصلی این پژوهش است .استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان، تاثیر مهمی بر نحوه ی خروج افراد از شرایط استرس زا دارد.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تاب آوری بر اساس راهبردهای ۹ گانه ی تنظیم شناختی هیجان، انجام شده است.

بدین منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی، ۳۰۰ نفر دانشجو (۲۰۰ زن، ۱۰۰ مرد) از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به شیوه ی تصادفی انتخاب و از نظر تاب آوری و تنظیم شناختی مورد آزمون قرار گرفتند.

پیشنهاد ما به شما

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به صورت مثبت و از میان راهبردهای ناسازگارانه ی تنظیم شناختی هیجان، فاجعه آمیز پنداری و سرزنش دیگران به صورت منفی امکان پیش بینی تاب آوری دارند.

این نتایج، نشان می دهد راهبردهایی که افراد برای تنظیم هیجاناتشان به کار می گیرند، می تواند عامل بسیار مهمی در تعیین تاب آوری آنها باشد و تقویت راهبردهای سازگارانه ی تنظیم هیجان باید به عنوان هدفی برای پی ریزی مداخلات و برنامه های آموزشی تاب آوری مورد توجه واقع شود.

 

نقش راهبردهای نه گانه ی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

 

نقش راهبردهای نه گانه تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.