پرسشنامۀ تاب‌آوری روانی ملی

0

پرسشنامۀ تاب‌آوری روانی ملی

تاب آوری روانی ملی سازه ای در حوزه روانشناسی اجتماعی است.

پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش‏ های پیشین درباره تعریف سازه تاب‌آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‏ ای جهت اندازه‏ گیری این سازه بپردازد.
روش: باتوجه‌به تعاریف، ۴۸ گویه اولیه طراحی و پس از اخذ نظر صاحب‌نظران حوزه ‏های سیاسی، روان‌شناسی و دفاعی و اجرای مقدماتی روی ۵۰ نفر، داده ‏ها تحلیل ابتدایی شد و درنهایت روی نمونه نهایی (۳۵۰ نفری) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: یافته ‏های پژوهش، نشان‌دهنده آلفای کرونباخ کل ۹۶/۰ بود و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به‌روش مؤلفه‏ های اصلی نیز ۸ عامل اساسی را نشان داد.

غیر از یک سؤال که بار عاملی معنی‏ داری را با هیچ‌یک از عوامل هشتگانه پرسشنامه نشان نداد، سایر سؤالات در عوامل هشت‌گانه، بار عاملی مناسبی را نشان دادند.

بحث: نتایج حاصل از پایاسازی و روایی ‏یابی پرسشنامه پرسشنامۀ تاب‌آوری روانی ملی ، بیانگر کفایت این پرسشنامه برای پژوهش‏ های آتی خواهد بود.

ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تاب آوری روانی ملی

 

 پرسشنامۀ تاب آوری روانی ملی پرسشنامۀ تاب‌آوری روانی ملی

تاب آوری روانی ملی سازه ای در حوزه روانشناسی اجتماعی است.بنابر همین گزارش از تاب آوری روانی ملی، موضع و زمانی است که فرد در معرض یک مسئله یا مشکل که در قالب صورت های مختلف جنگ نرم مطرح است، قرار گیرد، بتواند در سه سطح شناختی، عاطفی و رفتاری، بلافاصله یا بعد از گذشت مدت زمانی، به سطح قبلی یا بالاتر از آن برسد و عملکرد مستقیم، غیرمستقیم، سلامت روان و جسمانی او تحت تأثیر قرار نگیرد

تاب آوری روانی ملی سازه ای است در حوزه روانشناسی اجتماعی که می کوشد عملکرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ نرم مصون ساخته و او را در مواقع لزوم که هدف تغییر باورها، فرهنگ و اعتقادات سیاسی و فرهنگی و رفتاری است، مقاوم سازد تا بتواند عملکرد مثبت و مقاوم داشته و در کارکردهای روانی و اجتماعی مورد تزلزل قرار نگیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 5 =