پیش‌بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی

0

پیش‌بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در بازنشستگان

این پژوهش با هدف پیشبینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری استان تهران انجام شد.

طرح پژوهش از نوع رابطه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس، ۱۵۰ نفر از میان آن‌ها انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های کیفیت زندگی (انیسی،۱۳۹۱)، تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، ۲۰۰۳) و بهزیستی روان‌شناختی (ریف،۱۹۸۹) بودند.

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری به‌طور معناداری قادر به پیش‌بینی کیفیت زندگی بازنشستگان می‌باشند (۰۱/۰>p).

 

 

پیش‌بینی کیفیت زندگی بر مبنای بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در بازنشستگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − یک =