تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان معتاد

0

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر این دوره تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود.

طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود.

شرکت کنندگان پژوهش شامل ۳۰ نفر از معتادان (مرد) تحت درمان با متادون بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند با استفاده از مصاحبه روان پزشکی به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

ابزار پژوهش شامل پرسش نامه کیفیت زندگی بود.

یافته های به دست آمده از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان دادند که بین میانگین نمرات کیفیت زندگی در مرحله پس آزمون بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت و آموزش تاب آوری باعث افزایش نمرات کل و میانگین نمرات هر دو مولفه اصلی کیفیت زندگی گروه آزمایش شد.

از یافته های به دست آمده در این مطالعه، چنین نتیجه گیری می شود که آموزش تاب آوری جهت افزایش ارتقای کیفیت زندگی مردان تحت درمان با متادون گزینه درمانی مناسبی است.

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون

 

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 12 =