مرور برچسب

تاب آوری مردان

تاب آوری و تروما هر دو متداول هستند

دنیا به مردان سالم بیشتری نیاز دارد تروما و تاب آوری مردان شایسته توجه بیش از اینهاست با اینکه میدانیم مردان درمقایسه با زنان در معرض مخاطرات شغلی و محیطی بیشتری هستند و اعتیاد و استرس و فرسودگی شغلی بیشتری را نشان میدهند