مرور برچسب

تاب آوری دانش آموزان

رابطه سبک های فرزندپروری با تاب آوری روانشناختی والدین

رابطه سبک های فرزندپروری، تاب آوری روانشناختی والدین و مشکلات یادگیری دانش آموزان هدف اصلی این پژوهش در تاب آوری کودکان است نتایج نشان بین سبک فرزندپروری مستبدانه و مشکلات یادگیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز بر اضطراب

برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی است که با هدف بررسی اثربخشی  تاب‌آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب ۴۵ نفر از دانش‌آموزان دختر ۱۴-۱۳ سال پایه هفتم در شهر اهواز صورت گرفته…

اثربخشی بسته های آموزشی تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور در بهبود بهزیستی روان شناختی، راهبردهای…

آموزش های تاب آور و ترکیب مثبت نگر و تاب آور، باعث کاهش معنی دار اهمال کاری تحصیلی و تنیدگی تحصیلی و افزایش معنی دار بهزیستی روان شناختی و راهبردهای مقابله ای موثر گردید

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش…

تاب آوری در مدارس کرمانشاه

تاب آوری در مدارس کرمانشاه کارگاه یک روزه تاب‌آوری باحضور 140 معلم کلاس اول مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد. محمدرضا مقدسی دراین نشست تخصصی گفت : راه خوشبختی از مدرسه میگذرد دراین جلسه بر اهمیت نقش مدارس در توسعه…

تاب آوری برای مشاوران و روانشناسان برگزارشد

 تاب آوری برای مشاوران و روانشناسان برگزارشد کارگاه آموزشی تاب آوری از سری دوره های توانمند سازی مشاوران آموزش و پرورش برگزار شد. توسعه تاب آوری دانش آموزان اصلی ترین هدف این دوره آموزشی تعیین گردیده بوددراین کارگاه روانشناسان ومشاوران…