تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون

0

تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون بر اساس متغیرهای هوش معنوی و هوش عاطفی

تاب­ آوری در دو دهه گذشته در حوزه روان­شناسی موردتوجه زیادی قرارگرفته است.

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی میزان تاب ­آوری مردان معتاد تحت درمان با متادون بر اساس متغیرهای هوش معنوی و هوش عاطفی است.
مواد و روش‌ها: تعداد ۵۰ نفر از مردان معتاد تحت درمان با متادون از ۲ مرکز ترک اعتیاد سرپایی در مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران در ماه­های اسفند تا شهریور سال ۹۸-۱۳۹۷ به‌صورت نمونه­گیری در دسترس وارد مطالعه شدند.

برای اندازه ­گیری متغیرها، افراد شرکت‌کننده مقیاس­های تاب­ آوری، هوش عاطفی و هوش معنوی را تکمیل کردند.برای بررسی قابلیت اعتماد و روایی این مقیاس­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج بیانگر مطلوبیت این مقیاس­ها بود.

داده­ها با نرم­افزار SPSS ورژن ۲۲ تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی مردان (۵۰ نفر) تحت درمان با متادون ۵۶/۳۲ سال و سابقه مصرف مواد ۲۲/۱۰ سال بود.

یافته­های پژوهش با استفاده روش رگرسیون گام‌به‌گام، حاکی از آن بود که هوش معنوی و ویژگی‌های فردی ازجمله سن و سابقه مصرف مواد قادر به پیش­بینی تاب­آوری مردان معتاد تحت درمان با متادون است (۰۵/۰>P). هوش عاطفی قادر به پیش­بینی تاب ­آوری مردان معتاد تحت درمان با متادون نیست (۰۵/۰P>).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­ های حاضر، هوش معنوی و ویژگی فردی سن و سابقه مصرف قادر به پیش­بینی تاب ­آوری مردان معتاد تحت درمان با متادون هستند

می­توان با تقویت هوش معنوی، تاب­ آوری افراد معتاد تحت درمان متادون را افزایش داد

 

تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون بر اساس متغیرهای هوش معنوی و هوش عاطفی

 

تاب آوری معتادان تحت درمان با متادون
تاب آوری معتادان

 

 

 مقالات دیگر از تاب آوری معتادان :

الگویابی زیستی روانی معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر

اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در افراد وابسته به مواد

مقایسه تاب آوری، سبک های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته

تاب‌آوری، سبک‌های هویتی، معنویت و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد، غیر معتاد و بهبود یافته

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری در بیماران وابسته به شیشه

تاثیر آموزش خود دلگرم سازی بر تاب آوری و مثلث روان شناختی دختران دارای والدین معتاد

ارتباط بین مدل زیستی شخصیت کلونینجر و تاب آوری در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

آموزش دوازده قدم انجمن معتادان گمنام بر تاب‌آوری و خودکارآمدی معتادان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 12 =