سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار

0

سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار

در این پژوهش سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه شد.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی (علّی – مقایسه‌ای) است. تعداد ۳۰۰ نفر (۱۵۰ ورزشکار و ۱۵۰ غیر ورزشکار) به روش نمونه‌گیری در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ تاب‌آوری کونور و دیویدسون، سلامت عمومی گلدبرگ  و سرسختی روانی اهواز استفاده شد.

داده‌ها با آزمون تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.
نتایج: بین سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس افراد ورزشکار از سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری برخوردار بودند.

بحث و نتیجه‌گیری: افراد ورزشکار تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری داشتند و از مشکلات کمتری در زمینه سلامت روانی و در نتیجه سلامت روانی بالاتری برخوردارند. ازاین‌رو با توجه به نقش اساسی ورزش در ارتقای شاخص‌های سلامت روان‌شناختی، برنامه‌ریزی در جهت تشویق افراد به‌خصوص نوجوانان و جوانان برای پرداختن به ورزش، به دستگاه‌های مسئول و نیز خانواده‌ها پیشنهاد می‌شود.

سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار هدف اصلی این مطالعه در تاب آوری و سخت رویی روانشناختی ورزشکاران است

 

مقایسه سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

 

سلامت روانی، تاب آوری ورزشکار و سرسختی روانی ورزش

ورزش از بهترین ابزارهای توسعه تاب آوری و ارتقای سلامت و رکنی از ارکان تعلیم و تربیت است.

تاب آوری یک مفهوم الزامی و بنیادی و یک ساختار کلیدی و پایه برای تمامی رشته ها ، فضاهای بین رشته ای و فرارشته ای محسوب میشود تاب آوری ضامن پایداری و ضرورت رشد و تعالی است .

تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخش عمده از نظام‌های آموزشی موفق دنیا موضوعیت دارد.

تاب آوری و مفهوم کلی ورزش و تمرینات بدنی ؛ لازم و ملزوم یکدیگر هستند ورزش در اشکال مختلف یکی از عوامل مهم در بهبود تاب آوری است تاب آوری در ورزش حرفه ای هم جایگاه منحصر به فرد و موثری در پیشبرد اهداف ورزشکار و ضامن قهرمانی وی خواهد بود.

در ورزش حرفه ای به دلایل متعدد ورزشکاران در شرایط پرفشار به سر میبرند ،بنابراین بیشتر از یک فرد عادی در معرض استرس، فشارها و انواع ناملایمات هستندتاب آوری همسفر قهرمانی است تاب آوری ضمن سلامت و متقدم بر موفقیت است آموزش تاب آوری کار مقدسی است .

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =