مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

0

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _28 که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است .

با توجه به حساسیت دوره نوجوانی و اهمیت مفهوم تابآوری در افزایش توانایی انسان در مقابله با رویدادهای ناگوار زندگی، اعتباریابی ابزار خاص سنجش و ارزیابی تابآوری کودک و نوجوان الزامی به نظر میرسد.

این پژوهش به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت نوجوانان ایرانی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، 703 دانشآموز در سال تحصیلی 92-91 به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای در چند مرحله انتخاب و با مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) انگار و لیبنبرگ و پرسشنامه فهرست عوامل حمایتکننده فردی (IPFI) اسپرینگر و فیلیپس مورد آزمون قرار گرفتند.

روایی همگرا با محاسبه ضریب همبستگی میان عوامل با نمره کل مقیاس CYRM-28 و روایی واگرا از طریق اجرای همزمان پرسشنامه IPFI محاسبه شد. ضرایب پایایی از نوع همسانی درونی و روش دونیمهسازی گزارش شد. یافتهها: روایی همگرای این مقیاس، حاکی از همبستگی رضایتبخشی بین ابعاد مقیاس تاب‌آوری با نمره کل بود.

برای تعیین روایی واگرای مقیاس، همبستگی ابعاد مقیاس تاب‌آوری با پرسشنامه عوامل حمایتکننده فردی (IPFI) به کار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود (01/0<p). ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمهسازی حاکی از پایایی مطلوب مقیاس بود. بحث و نتیجهگیری: یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس تابآوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) حمایت میکند و نشان میدهد که این پرسشنامه میتواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش تابآوری در میان نوجوانان فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج پژوهش ایشان از روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس تاب‌آوری کودک و نوجوان-28 (CYRM-28) حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که این پرسشنامه می‌تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش تاب‌آوری در میان نوجوانان فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.

اصل مقاله پژوهشی  در سال 1392  در فصلنامه تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری منتشرشده است .

 

با کلیک بر تصاویر میتوانید دریافت نمایید

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _28 که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است .

این مقیاس شامل 28 گویه میباشد که پاسخ دهندگان میزان توافق شان را با هرکدام از ماده ها در مقیاس  لیکرت در مقیاس

1=اصلا

2=کمی

3=تاحدودی

4=زیاد

5=بسیارزیاد

 اعلام میکنند .در این مقیاس نمره 74 تا 130 نشانگر تاب آوری نوجوان است ،بدیهی است نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتراست .

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − یک =